Wstąp do cechu

Zgodnie z art. 2  Ustawy o rzemiośle (Dz. U Nr 17 poz. 92/1989 z późniejszymi zmianami -  rzemieślnikiem jest osoba fizyczna (lub spółka osób fizycznych)  wykonująca w swoim imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.
 
Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
 
Członkami Cechu są przede wszystkim rzemieślnicy zatrudniający pracowników młodocianych, ponieważ zgodnie z wyżej cytowana Ustawą, rzemieślnicy szkolący uczniów obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami Cechu lub Izby Rzemieślniczej.
 
Tak więc zapraszamy do naszego grona wszystkich rzemieślników, a przede wszystkim tych którzy szkolą uczniów.

Rzemieślnik chcący przystąpić do Cechu  składa deklarację o chęci przystąpienia, skierowaną do Zarządu Cechu w której zobowiązuje się po podjęciu pozytywnej uchwały przez Zarząd:
  • Wpłacić opłatę wpisową w kwocie 200,00 zł.
  • Przedłożyć  dowody kwalifikacji zawodowych.
  • Przedłożyć uprawnienia do szkolenia uczniów  (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dowody).
  • Przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Przedłożyć Nr REGON, PESEL, NIP.
  • Opłacać składkę miesięczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, obecnie  -  od 45 – 55 zł miesięcznie w zależności od liczby zatrudnionych pracowników, oraz 2 zł miesięcznie na fundusz promocji.
  • Osobiście uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach,  spotkaniach integracyjnych  oraz Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku nieobecności  na WZ podporządkować się jego uchwałom. 
 
Dokumenty do pobrania:
ANKIETA
DEKLARACJA