Członkowie cechu

Ślusartswo
Krawiectwo
Budownictwo
Cukiernictwo ,Piekarstwo, Wędliniarstwo
Transport
Pozostałe
Instalatorstwo Sanitarne
Rolnictwo
Mechanika
Gastronomia
Handel
Stolarstwo
Elektrotechnictwo
Fryzjerstwo

Zgodnie z Art. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle :
  1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - zwaną dalej rzemieślnikiem.
     1a.  Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki
             cywilnej osóbfizycznych, z udziałem kwalifikownej pracy własnej, w imieniu własnym tych
             wspólników i na ich rachunek , zatrudniających do 50 pracowników
 
      2.   Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej,  
             usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych
             oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.