Informacje o Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu jest Organizacją  historycznie umocowaną w naszym Grodzie. Pierwsza informacja o działalności Cechu pochodzi z  1474 roku (Cech Kuśnierzy, a w 1517 Cech Rzeźników)  Już wtedy rzemieślnicy doszli do wniosku, że łatwiej jest im działać wspólnie i wzajemnie troszczyć się o swoje interesy. Do dziś kultywujemy tradycję rzemieślniczą, czego wyrazem jest  między innymi  to że na czele Cechu stoi „Starszy Cechu”, a nie  „prezes”  jak nazwalibyśmy tę funkcję obecnie. Mamy swój własny Dom Rzemiosła wybudowany rękoma rzemieślników, ufundowany  przez nich  Sztandar oraz  Insygnia Cechowe.

         Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu  zrzesza ponad 200 zakładów z terenu powiatu wągrowieckiego. Zgodnie z Ustawą o rzemiośle art. 3 ust.5  rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego, mają obowiązek zrzeszania się w Cechu względnie Izbie Rzemieślniczej,  natomiast pozostali członkowie  zrzeszają się na zasadzie dobrowolności.

Od dnia 17.03.2008 r. Cech posiada certyfikat Systemu zarządzania Jakością Nr  312/SZJ/2008 zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w  zakresie świadczenia usług szkoleniowych i informacyjnych.

 

Biuro wykonuje uchwały Zarządu Cechu i bezpośrednio obsługuje członków naszej Organizacji  w zakresie:

 

 1. Administracyjno – prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
  • Pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej (zgłoszenia, wypełnianie druków do ZUS, US, Regon, Nip itp.)
  • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie z UP na otwarcie zakładu i utworzenie stanowiska pracy
  • Pomoc w wyborze form opodatkowania
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń z US
  • sporządzanie wniosków, podań, odwołań (ZUS, US, PFRON, organy administracji, inne)
  • Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS i ich elektroniczne przekazywanie
  • Kompletowanie wniosków o renty i emerytury
  • Spisywanie protokołów powypadkowych oraz zeznań świadków,
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • Zaopatrywanie członków w niezbędne druki wynikające z przepisów KP
  • Wysyłanie kwartalnych informacji  o wszelkich zmianach przepisów
  • Sporządzanie umów i wniosków do OHP o refundację wynagrodzeń uczniowskich
  • Sporządzanie i kompletowanie wniosków  o dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów
  • Prowadzenie RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych),  PFR  (Polski Fundusz Rozwoju) i BDO (Baza Danych Odpadowych)

 

 1. Nadzoru nad praktyczną nauką zawodu uczniów młodocianych
 • Prowadzenie rejestru mistrzów szkolących i wolnych miejsc pracy, kojarzenie z uczniami poszukującymi praktyki
 • Spisywanie umów o naukę
 • Udzielanie bieżących informacji  pracodawcom, uczniom i ich rodzicom, dotyczących uregulowań kodeksu pracy w zakresie nauki zawodu
 • Współpraca ze szkołami
 • Pomoc w kompletowaniu wniosków do egzaminu czeladniczego
 • Wysyłanie kwartalnych informacji o zmianach wynagrodzeń uczniów

 

 1. Prowadzenia Ośrodka Dokształcania Kadr
 • Prowadzenie szkoleń podwyższających kwalifikacje rzemieślników
 • Prowadzenie kursów pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli zawodu
 • Prowadzenie wszelkich szkoleń bhp dla uczniów, pracowników i pracodawców
 • Organizowanie w  Domu Rzemiosła szkoleń przez inne Ośrodki, o interesującej naszych członków tematyce

 

 1. Prowadzenie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Wągrowcu               

 

 1. Promowania Organizacji i zrzeszonych członków ze środków Funduszu Promocji
 •  Wydawanie informatorów i ulotek informacyjnych o świadczonych przez członków i  Organizację usługach
 • Tablice informacyjne
 • Rozpowszechnianie logo Cechu  oraz zrzeszonych członków
 • Prowadzenie strony internetowej  z danymi tele-adresowymi podmiotów gospodarczych,
 • Wykorzystanie wszelkich  innych dostępnych  form promocji  (wystawy, pokazy, prasa, radio telewizja itp.) – jeśli zajdzie taka potrzeba

 

 1. Integracji środowiska  - spotkania integracyjne członków Cechu ich rodzin  oraz pracowników  i ich rodzin.
 • Spotkania Noworoczne członków i  emerytów
 • Gwiazdka dla dzieci rzemieślniczych i pracowniczych
 • Festyny rzemieślnicze w plenerze połączone z Dniem Dziecka
 • Festyny rzemieślnicze w plenerze – Powitanie Jesieni
 • Spotkanie z okazji  Dnia Nauczyciela
 • Inne spotkania, wycieczki i zabawy – w zależności od potrzeb

 

 1. Reprezentowania interesów członków wobec organów administracji,  współpracy z tymi organami  oraz  innymi instytucjami otoczenia biznesu.

 

 1. Cech prowadzi ubezpieczenie grupowe COMPENSA, do którego można przystąpić rzemieślnicy i pracownicy oraz ich współmałżonkowie. Warianty ubezpieczenie znajdują się na naszej stronie internetowej WWW.wagrowiec.icech.pl