Informacje o Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu jest Organizacją  historycznie umocowaną w naszym Grodzie. Pierwsza informacja o działalności Cechu pochodzi z  1474 roku (Cech Kuśnierzy, a w 1517 Cech Rzeźników)  Już wtedy rzemieślnicy doszli do wniosku, że łatwiej jest im działać wspólnie i wzajemnie troszczyć się o swoje interesy. Do dziś kultywujemy tradycję rzemieślniczą, czego wyrazem jest  między innymi  to że na czele Cechu stoi „Starszy Cechu”, a nie  „prezes”  jak nazwalibyśmy tę funkcję obecnie. Mamy swój własny Dom Rzemiosła wybudowany rękoma rzemieślników, ufundowany  przez nich  Sztandar oraz  Insygnia Cechowe.
 
Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu zrzesza ponad 230 zakładów z terenu powiatu wągrowieckiego. Zgodnie z Ustawą o rzemiośle art. 3 ust.5  rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego, mają obowiązek zrzeszania się w Cechu względnie Izbie Rzemieślniczej,  natomiast pozostali członkowie  zrzeszają się na zasadzie dobrowolności.
 
Od dnia 17.03.2008 r. Cech posiada certyfikat Systemu zarządzania Jakością Nr 312/SZJ/2008 zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i informacyjnych.
 
Biuro wykonuje uchwały Zarządu Cechu i bezpośrednio obsługuje członków naszej Organizacji  w zakresie:
 
Administracyjno – prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej (zgłoszenia, wypełnianie druków do ZUS, US, Regon, Nip itp.).
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie z UP na otwarcie zakładu i utworzenie stanowiska pracy.
 • Pomoc w wyborze form opodatkowania.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń z US.
 • sporządzanie wniosków, podań, odwołań (ZUS, US, PFRON, organy administracji, inne).
 • Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS i ich elektroniczne przekazywanie.
 • Kompletowanie wniosków o renty i emerytury.
 • Spisywanie protokołów powypadkowych oraz zeznań świadków.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Zaopatrywanie członków w niezbędne druki wynikające z przepisów KP.
 • Wysyłanie kwartalnych informacji  o wszelkich zmianach przepisów.
 • Sporządzanie umów i wniosków do OHP o refundację wynagrodzeń uczniowskich.
 • Sporządzanie i kompletowanie wniosków  o dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów.
 • Prowadzenie RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • PFR  (Polski Fundusz Rozwoju).
 • BDO (Baza Danych Odpadowych).

 

 
Nadzoru nad praktyczną nauką zawodu uczniów młodocianych
 • Prowadzenie rejestru mistrzów szkolących i wolnych miejsc pracy, kojarzenie z uczniami poszukującymi praktyki.
 • Spisywanie umów o naukę.
 • Udzielanie bieżących informacji  pracodawcom, uczniom i ich rodzicom, dotyczących uregulowań kodeksu pracy w zakresie nauki zawodu.
 • Współpraca ze szkołami.
 • Pomoc w kompletowaniu wniosków do egzaminu czeladniczego.
 • Wysyłanie kwartalnych informacji o zmianach wynagrodzeń uczniów.
 
Prowadzenia Ośrodka Dokształcania Kadr
 • Prowadzenie szkoleń podwyższających kwalifikacje rzemieślników.
 • Prowadzenie kursów pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli zawodu.
 • Prowadzenie wszelkich szkoleń bhp dla uczniów, pracowników i pracodawców.
 • Organizowanie w  Domu Rzemiosła szkoleń przez inne Ośrodki, o interesującej naszych członków tematyce.
Prowadzenie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Wągrowcu         
     
Promowania Organizacji i zrzeszonych członków ze środków Funduszu Promocji
 • Wydawanie informatorów i ulotek informacyjnych o świadczonych przez członków i  Organizację usługach.
 • Tablice informacyjne.
 • Rozpowszechnianie logo Cechu  oraz zrzeszonych członków.
 • Prowadzenie strony internetowej  z danymi teleadresowymi podmiotów gospodarczych.
 • Wykorzystanie wszelkich  innych dostępnych  form promocji  (wystawy, pokazy, prasa, radio telewizja itp.) – jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
Integracji środowiska  - spotkania integracyjne członków Cechu ich rodzin  oraz pracowników  i ich rodzin.
 • Spotkania Noworoczne członków i  emerytów.
 • Gwiazdka dla dzieci rzemieślniczych i pracowniczych.
 • Festyny rzemieślnicze w plenerze połączone z Dniem Dziecka.
 • Festyny rzemieślnicze w plenerze – Powitanie Jesieni.
 • Spotkanie z okazji  Dnia Nauczyciela.
 • Inne spotkania, wycieczki i zabawy – w zależności od potrzeb.
 
Reprezentowania interesów członków wobec organów administracji,  współpracy z tymi organami  oraz  innymi instytucjami z  otoczenia biznesu.
 
Cech prowadzi ubezpieczenie grupowe COMPENSA, do którego można przystąpić rzemieślnicy i pracownicy oraz ich współmałżonkowie. Warianty ubezpieczenie znajdują się na naszej stronie internetowej (www.wagrowiec.icech.pl) zakładka strefa rzemieślnika - compensa.