Informacje o Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu jest Organizacją  historycznie umocowaną w naszym Grodzie. Pierwsza informacja o działalności Cechu pochodzi z  1474 roku (Cech Kuśnierzy, a w 1517 Cech Rzeźników)  Już wtedy rzemieślnicy doszli do wniosku, że łatwiej jest im działać wspólnie i wzajemnie troszczyć się o swoje interesy. Do dziś kultywujemy tradycję rzemieślniczą, czego wyrazem jest  między innymi  to że na czele Cechu stoi „Starszy Cechu”, a nie  „prezes”  jak nazwalibyśmy tę funkcję obecnie. Mamy swój własny Dom Rzemiosła wybudowany rękoma rzemieślników, ufundowany  przez nich  Sztandar oraz  Insygnia Cechowe.

         Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu  zrzesza  181 zakładów (stan na 1.5.2011) z terenu powiatu wągrowieckiego, w których zatrudnienie znajduje około 1400 osób. Zgodnie z Ustawą o rzemiośle art. 3 ust.5  rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego, mają obowiązek zrzeszania się w Cechu względnie Izbie Rzemieślniczej,  natomiast pozostali członkowie  zrzeszają się na zasadzie dobrowolności.

Od dnia 17.03.2008 r. Cech posiada certyfikat Systemu zarządzania Jakością Nr  312/SZJ/2008 zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w  zakresie świadczenia usług szkoleniowych i informacyjnych. Jesteśmy również w sieci Krajowego Systemu Usług.

Do podstawowych zadań statutowych Cechu należy:

 • reprezentowanie członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych,
 • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych (od spisania umowy do zdania egzaminu czeladniczego),
 • sporządzanie w imieniu członków  umów i wniosków  do OHP o wypłatę refundacji wynagrodzeń uczniowskich,
 • prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kadr przy Cechu,
 • prowadzenie ubezpieczenia grupowego w imieniu TU Compensa dla rzemieślników i pracowników rzemiosła oraz członków ich rodzin,
 • doradztwo i instruktaż w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej a w tym :
  • pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie wszelkich deklaracji finansowych oraz rozliczeń rocznych,
  • sporządzanie deklaracji ZUS i ich przekazywanie drogą elektroniczną -  (odpłatnie),
  • pisanie podań wniosków i odwołań,
  • spisywanie protokołów powypadkowych,
  • spisywanie wniosków o renty i emerytury,
  • pomoc w kompletowaniu akt osobowych pracowników i uczniów,
  • informacje i porady w zakresie bhp i kodeksu pracy,
  • pomoc w sporządzaniu dokumentacji w zakresie ochrony środowiska,
  • inne sprawy w zależności  od potrzeb naszych członków rozpatrywanie skarg i wniosków,
  • organizowanie imprez okolicznościowych dla zrzeszonych członków.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje

Zapraszamy do naszego grona !!!