Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W WĄGROWCU
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu , ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec, numer tel. 67-26 20 120, e-mail:biuro@wagrowiec.icech.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a. realizacji zadań powierzonych przez Pana/Panią wynikających z przynależności rzemieślnika do Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu,
b. wykonania umowy na obsługę księgową lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych m. in. w celu wystawiania faktur, prowadzenia KPiR (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. organy administracji publicznej
b. firmy kurierskie i pocztowe , banki
c. podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi informatyczne , prawne
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Cechem Rzemiosł Różnych w Wągrowcu przetwarzają dane osobowe dla których             Administratorem jest Dyrektor placówki
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danycH
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana                 dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie                                   obowiązujące prawo,
e. do przenoszenia danych
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.