Statut Cechu

Statut Cechu
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną społeczno- zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
2.Cech posiada osobowość prawną.
3.Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.3.1989 r. (Dz. U. Nr 17    poz. 92      z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu.
 
§ 2
Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie rzemiosł różnych.
 
§ 3
1.Cech nosi nazwę - Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
2.Siedzibą Cechu jest miasto Wągrowiec ul. Janowiecka 1
 
§ 4
Cech jest członkiem  Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
 
II. Zadania Cechu
 
                                                                           § 5
            1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
            2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
 1) utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności                                 zawodowej,
 2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 3) współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno – politycznej członków,
 4) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów                           oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 5) udzielenie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu
sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 6) przedstawienie właściwym terenowym organom, administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonywania tych zadań,
 7) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 8) udzielanie członkom pomocy w  formie porad , informacji, wystąpień i interwencji
 9) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwości produkcyjnych,
10) rozpatrywanie skarg na działalność członków,
11) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
12) współdziałanie z jednostkami naukowo - badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
13) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
14) programowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
15) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
16) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków  sanitarno epidemiologicznych,
17) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej oraz spotkań integracyjnych dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,,
18) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracach których uczestniczy rzemiosło,
19) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii
20) prowadzenie działalności gospodarczej której zysk będzie przeznaczony na cele statutowe Organizacji, w zakresie:
1.      Ośrodka Dokształcania Kadr – PKD 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane”
2.      Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – PKD 69.20..Z „Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe”
3.      Wynajem pomieszczeń w Domu Rzemiosła - PKD 68.20.Z „Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”
20a) prowadzenie rzemieślniczej szkoły zawodowej - PKD 85.32.B
21) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej,
24) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
III. Członkowie ich prawa i obowiązki
 
§ 6
1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie objętym par. 2 statutu, a także w czasie określonym, inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.
2. Członkami Cechu mogą być również rzemieślnicy którzy zawiesili działalność zgodnie z art. 14a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zd. 02.07.2004 (Dz.U. z 2007 nr 155 poz. 1095 z póź. zm.), przez okres przewidziany w tej Ustawie.
3. Osoby fizyczne nie będące rzemieślnikami i szkolące uczniów oraz jednostki organizcyjne realizujące zadania akcepowane przez Cech Wągrowiecki, w tym spółki prawa handlowego, mogą uzyskać status "członka stowarzyszonego", na prawach takich jak członkowie Cechu.
4. O przyjęciu podmiotu określonego w pkt. 3 w poczet członków decyduje Zarząd Cechu w formie uchwały.
 
§ 7
            1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
            2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
            3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
           
 
 
§ 8
            1.O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
            2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.
 
 
§ 9
            1. Członkowie mają prawo:
1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w par.5 statutu,
2) wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu
5) obecność na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań wobec stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
6) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonywania zaleceń,
7) uzyskiwania od organów Cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
            2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu który:
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
3) zalega z opłacaniem składki cechowej powyżej 3 miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w par.25 ust.3 statutu.
 
§ 10
Członkowie Cechu obowiązani są:
1) przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej rzetelnego wykonywania rzemiosła,
5) podnosić jakość oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie sumiennie oraz terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
 
§ 11
Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub przystąpienia do innego Cechu.
 
§ 12
Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia,
2) wykreślenia,
3) wykluczenia.
5) śmierci
 
§ 13
            1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
            Członkostwo ustaje z momentem wypowiedzenia.
 
§ 14
            1.Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
            2. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu.
            3. O wykreśleniu członka Cech zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
4. Uchwała w sprawach określonych w ust. 2 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmian podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 
§ 15
Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Cechowego lub z własnej inicjatywy.
 
§ 16
Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn , gdy z Jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego
            1. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać okoliczności wymienione w par. 43 ust. 2
            2. Wykluczenie staje się skuteczne z datą zawiadomienia członka o uchwale Zarządu Cechu o wykluczeniu. Zawiadomienie winno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
            3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w par.60 statutu.
            4. Członek wykluczony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
            5. O terminie walnego zgromadzenia na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w par. 25 ust.1 statutu.
            6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia - zainteresowany  zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.
 
§ 17
            1.Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczania składki oraz terminów jej płatności.
            2. Trzy miesięczna zaległość w opłacaniu składek członkowskich powoduje wykluczenie  członka z Cechu.
            3. Walne Zgromadzenie ustala również wysokość składki dla rzemieślników którzy zawiesili swą działalność zgodnie z art. 14a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
 
§ 18
            1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1) „honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
2) „honorowego członka Cechu” osobom, które przez 20 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
            2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnym zgromadzeniu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.
 
IV. Organy Cechu
 
§ 19
            1. Organami Cechu są:
A. Walne Zgromadzenie Członków
B. Zarząd
C. Komisja Rewizyjna 
D. Sąd Cechowy
            2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D.
            3.Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie , zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
            4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
            5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane na i przeciw uchwale.
            6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.
 
A.   Walne Zgromadzenie Członków
 
 § 20
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
 § 21
            1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej  i  Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu, oraz dobrowolnych opłat rzemieślników.
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych, oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,
8) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
10) nadawanie godności członka honorowego Cechu,
11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
12) wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.
 
§ 22
Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2)3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.
 
§ 23
            1.Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
            2. Delegatów wybierają sekcje terenowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków Cechu do 1.000 wybiera się jednego delegata na 4 członków.
            3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
            4. Na żądanie 1)4 ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.
 
§ 24
            1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej 1 raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
            2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej
2) Izby Rzemieślniczej,
3) 1)4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
            3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
            4. W przypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, walne zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez 1)4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
 
§ 25
            1.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
            2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad- następujących materiałów:
1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły 
2) sprawozdania Zarządu,
3) projektów podstawowych uchwał,,
4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
            3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 3 miesięcy należ w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłaty zaległych składek - będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.
 
§ 26
            1.Walne Zgromadzenie otwiera starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz.
            2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
            3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.
 
§ 27
            1.Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem par. 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 15% członków Cechu lub delegatów.
            2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
            3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
            4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2)3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta zmiana statutu.
            5.W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział tylko członkowie Cechu.
 
§ 28
            1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
            2. Protokół walnego zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz.
            3. Odpis uchwał walnego zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej. 
 
B.   Zarząd Cechu
 
§ 29
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
 
§ 30
            1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym starszego cechu, 2 podstarszych,  sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
            2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych , sekretarza i skarbnika.
            3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
            4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom środowiskowym.
            5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5-cio letni okres członkostwa w Cechu.
            6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu par.27 ust.4 statutu.
 
§ 31
W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów - w)g kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.
 
 
 
§ 32
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.
                                  
§ 33
            1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia, wskazanych w par.21,
3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4) powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,
5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
6) powoływanie i odwoływanie kierownika Cechu/ Dyrektora Cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac.
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków a zwłaszcza skarg klientów na nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
8) ustalanie zakładowego systemu wynagrodzeń,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie członków Cechu.
 
§ 34
            1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu
            2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbywać się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
§ 35
            1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
            2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
            3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy kierownik Cechu/ Dyrektor Cechu z głosem doradczym.
 
§ 36
            1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby, w tym starszego lub podstarszego Cechu.
            2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
            3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminu uchwalone przez Zarząd.
 
C.   Komisja Rewizyjna
 
§ 37
            1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
            2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden. Członkowie komisji wybierają spośród siebie z-cę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji - w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.
 
 
§ 38
            1.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek 1)4 ogólnej liczby członków Cechu - zarządu Cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
            2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
            3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
            4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
            5. wydanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 
 
 
D. Sąd Cechowy 
                                                          
§ 39
Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 
§ 40
            1.Sąd Cechowy składa się z 5 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus 1.
            2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 1 zastępcę przewodniczącego.
 
§ 41
            1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
            2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy.
 
§ 42
            1.Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
1) upomnienie
2) naganę
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
5) wykluczenie
            2.W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może - niezależnie od orzeczenia kary - zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
            3. W przypadkach rozpatrywania sprawy powstałej w skutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.
 
§ 43
            1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniem statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego . Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu Sąd zasięga opinii radcy prawnego.
            2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,
2) umyślne działanie na szkodę Cechu,
3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 
§ 44
            1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego działającego w organizacji której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
            2. orzeczenia rzemieślniczego Sądu odwoławczego są ostateczne.
 
§ 45
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.
 
§ 46
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 
 
V. Sekcje terenowe i zawodowe.
 
                                                             § 47
            1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.
            2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
            3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w par. 23.
            4. Powołanie sekcji należy do właściwości Zarządu.
            5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
            6. Do zadań sekcji należy:
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielenie pomocy
rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5) aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.
            7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.
            8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.
 
 
VI. Komisje Zarządu Cechu.
 
§ 48
            1. Dla wykonywania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisje kontroli społecznej oraz komisję d)s skarg i wniosków.
            2. Komisje maja charakter doradczy i opiniujący , a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
            3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.
 
§ 49
            1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
            2. Komisje mogą korzystać za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.
 
§ 50
            1. Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
            2. W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśnić zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.
 
 § 51
Do zadań komisji d)s skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.
 
§ 52
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.
 
VII. Zasady gospodarki finansowej Cechu.
 
§ 53
            1.Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cech, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
            2.Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
            3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie
§ 54
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo - organizacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła.
 
VIII. Biuro Cechu
 
§ 55
            1.Kierownik Cechu/ Dyrektor Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenie organów Cechu oraz czuwa nad wykonywaniem uchwał organów Cechu.
            2. Kierownik Cechu/Dyrektor Cechu  jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
            3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik Cechu/ Dyrektor Cechu  powinien wystąpić do organu który uchwałę lub decyzje podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
            4. Kierownik/Dyrektor bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
            5. Kierownik Cechu/ Dyrektor Cechu odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.
 
§ 56
            1. Kierownikiem Cechu/ Dyrektorem Cechu  może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
            2. w uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na kierownika  Cechu /Dyrektora Cechu  od warunków posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.   
 
§ 57
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik  Cechu/Dyrektor Cechu.
 
 
IX. Reprezentacja Cechu
 
§ 58
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz kierownika Cechu /Dyrektora Cechu  w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 
§ 59
            1.Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z kierownikiem Cechu /Dyrektorem Cechu, a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez kierownika Cechu/Dyrektora Cechu pracownikiem biura Cechu.
            2. Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi  Cechu /Dyrektorowi Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
 
X. Postępowanie odwoławcze.
 
§ 60
            1.Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
            2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.
            3.Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
            4.organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami .
            5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 
 
 
 
XI. Likwidacja Cechu
 
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3)4 głosów.
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu członków Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu 20 maja 1989 r. - uchwała nr 8 , ostatnie zmiany  wprowadzone uchwałą WZ nr 6 zd. 26.04.2011
----------------------------------------------------
Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu został wpisany do rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej           i rejestru przedsiębiorców pod nr KRS : 0000050453 postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu zd. 05.10.2001.