Nadzór szkoleń

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia  Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

Porozumienie w powyższej sprawie zostało między nami podpisane w dniu 09 grudnia 2002 roku.
 
Podstawowe zadania Cechu w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego:

 

  • Współpraca z samorządem powiatu dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne.
  • Przyjmowanie od pracodawców szkolących uczniów oświadczeń dotyczących spełniania warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych i ustalanie maksymalnej liczby młodocianych.
  • Prowadzenie ewidencji  pracodawców rzemieślników  zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierającej informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych  i pedagogicznych osób szkolących – instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie wolnych miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych.
  • Prowadzenie ewidencji  umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u  pracodawców rzemieślników.
  • Organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych  z mistrzami szkolącymi  dotyczących zasad prawnych związanych ze szkoleniem młodocianych pracowników młodocianych oraz elementów metodyki i dydaktyki związanej z realizacją programu praktycznej nauki zawodu.
  • Prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem (dla pracodawców i uczniów) ,  uczestniczenie w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle.
  • Udzielanie informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomoc młodocianemu pracownikowi , który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu.
  • Promowanie nauki zawodu organizowanej w zakładach rzemieślniczych  poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych  i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem  praw i obowiązków mistrza  szkolącego oraz młodocianego  pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle.
  • Udzielanie informacji oraz przygotowywanie i udostępnianie niezbędnej dokumentacji związanej z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle.
  • Organizowanie – w miarę potrzeb – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, połączonego z  omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów, a także wręczanie świadectw czeladniczych – w obecności rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji.

 

Cech w ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego spisuje umowy w siedzibie Cechu na druku umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego opracowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pieczęć  Cechu na druku umowy oraz nadanie jej numeru ewidencyjnego są potwierdzeniem, że w dniu spisania umowy spełnione zostały wszelkie warunki określone przepisami.

 

Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawodu zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę przygotowania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi (wg potrzeb – np. adnotacje o zakończeniu nauki).