Nowa strona 1
 

poniedziałek, 06 lipca 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Porozumienie z ZSZ
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Nadzór szkoleń Porozumienie z ZSZ

                  Porozumienie
zawarte w dniu 16 maja 2007 r. pomiędzy
Cechem Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, zwanym dalej "Cechem" reprezentowanym przez:
Michała Kaniewskiego - Starszego Cechu
Krystynę Karpińską - Kierownika Biura
a
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu, zwanym dalej "Szkołą",
reprezentowanym przez:
Jarosława Berendta - Dyrektora Szkoły
Stanisława Leciejewskiego - Kierownika Szkolenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
o następującej treści:
 
Realizując ustalenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu z dnia 02.12.2005 r. dotyczące zwiększenia nadzoru pedagogicznego
nad praktyczną nauką zawodu młodocianych pracowników przez szkoły zawodowe i cechy, strony
porozumienia postanawiają co następuje:
 1. Cech i Szkoła zobowiązują się do do konsultowania spraw związanych z przyjmowaniem uczniów
do zasadniczej szkoły zawodowej i zawieraniem umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
-  wszystkie zaświadczenia do zasadniczej szkoły zawodowej, wydawane przez pracodawców o
przyjęciu do nauki zawodu (w zawodach rzemieślniczych), powinny być potwierdzone przez Cech.
(załącznik nr 1 ustawa z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle - t.j.)
-  Cech zobowiązuje się dostarczy w jak najkrótszym terminie umowy do Szkoły
-  pracodawca, zatrudniający młodocianych, realizuje program nauczania wpisany do szkolnego
zestawu programów, uwzględniający założenia programowe dla poszczególnych zawodów
(załącznik nr 2 płyta CD z założeniami programowymi i standardami)
-  na wniosek Cechu, Szkoła będzie przekazywała informacje dotyczące aktualnego wykazu
programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego, w danym roku szkolnym
-  Szkoła i Cech zobowiązują się do wzajemnego informowania o zachowaniu uczniów, frekwencji,
zagrożeniu w nauce, skreśleniu z listy uczniów, nie otrzymaniu promocji do klasy następnej,
rozwiązaniu umowy o pracę
-  umowy o pracę z młodocianymi, kierowanymi na dokształcanie teoretyczne do Szkoły, powinny
być zawierane z początkiem roku szkolnego, w przypadku kontynuacji (w tym zamym zawodzie
lub pokrewnym) nauki u innego pracodawcy, możliwe jest zawarcie umowy w innym terminie
-  przy zawieraniu umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego, młodociany pracownik i
jego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną poinformowani o prawach i obowiązkach pracownika
młodocianego
-  strony będą respektowały § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniu dotyczący egzaminu czeladniczego (załącznik nr 3 -
jednolity tekst rozporządzenia)
 2. Szkoła i Cech uzgodnią:
-  właściwe relacje pomiędzy nauczaniem teoretycznym i praktycznym, w tym dokonywanie podziału
godzin lekcyjnych z uwzglęnieniem kodeksu pracy i planu nauczania,
-  terminy i ośrodki, w których będzie odbywało się nauczanie przedmiotów zawodowych
teoretycznych dla uczniów oddziałów wielozawodowych.
3. Szkoła i Cech będą ściśle współpracować w celu czuwania nad jak najlepszym przygotowaniem uczniów do egzaminu. W tym celu Szkoła zobowiązaje się do omówienia zagadnień egzaminacyjnych
i przygotowania teoretycznego ucznia, a pracodawca do omówienia zagadnień egzaminacyjnych w zakresie przygotowania praktycznego.
4. Strony porozumienia będą organizować cykliczne spotkania w celu omówienia stopnia realiacji
porozumienia oraz rozwiązywania bieżących problemów, na wniosek każdej ze stron.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Starszy Cechu  /-/ Michał Kaniewski                              
 Kierownik Biura Cechu /-/ Krystyna Karpińska     
           
 
 Dyrektor ZSP /-/ Jarosław Berendt
 Kierownik Szkolenia Praktycznego /-/ Stanisław Leciejewski
 

© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl