Nowa strona 1
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
WARIANT - 38 zł
WARIANT - 46 zł
WARIANT 57,50 ZŁ
NNW - 15 zł
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Compensa - ubezpieczenie grupowe NNW - 15 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

22.06.2015r.

 

Oferty ubezpieczenia NNW

członków Cechów Rzemiosła Polskiego

 

 

 

 

 

Ubezpieczający:

Cechy zrzeszone w Zw. Rzemiosła Polskiego

 

Ubezpieczony:

Członkowie cechów (pracodawcy), Ich pracownicy, małżonkowie,partnerzy, dorosłe dzieci .

 

WIEK  wstępu  16 do  pow. 70 lat- bez ograniczeń

 

Wszystkie osoby bez względu na wiek i rodzaj wykonywanego zawodu.

 

Okres ubezpieczenia

12 miesięcy

Okres ubezpieczenia: według zgłoszenia

Zakres terytorialny:

Cały świat

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego z zastrzeżeniem §4 ust.2 OWU NNW

 

Suma ubezpieczenia

 

Określana jest oddzielnie na każde ryzyko.

Maksymalna suma dla klauzul wynosi 10.000,00 zł

Konsumpcja sumy ubezpieczenia w ryzykach określonych w  klauzulach

 

 

 

B. Zakres podstawowy:

Suma ubezpieczenia

śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

30.000,00 PLN

trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

30.000,00 PLN

 

Ochrona ubezpieczeniowa: 24h

 

Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia:

 

Konsumpcja sumy ubezpieczenia w ryzykach określonych w  klauzulach

 

 

Nazwa klauzuli

Suma ubezpieczenia

 

KLAUZULA nr 1 – usługi Assistance (w wariancie innym niż BAZA);

 

 

TOP

KLAUZULA nr 2zwrot kosztów leczenia

Za KOSZTY LECZENIA uważa się wydatki poniesione na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:

          udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;

          pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
(z wyłączeniem operacji plastycznych)

          nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza;

          niezbędnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium

 

 

 

5.000,00 PLN

KLAUZULA nr 4zwrot kosztów rehabilitacji;

poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy oddaty nieszczęśliwego wypadku

 

 

5.000,00 PLN

KLAUZULA nr 5zwrot kosztów napraw lub nabycia środków specjalnych

wykaz środków zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 29.08.2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139 poz. 1141 z późń. zm.)

 

5.000,00 PLN

KLAUZULA nr 8zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki;

          Zasiłek dzienny przysługuje w wysokości 1% s.u. (50 zł) za każdy dzień niezdolności,

          Wypłata świadczenia przysługuje od 5 dnia niezdolności do pracy
lub nauki, maksymalnie przez 90 dni.

 

5.000,00 PLN

 

 

Składka miesięczna za 1 osobę – 15,00 zł

Składka roczna za 1 osobę– 180,00 zł

 


© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl