Nowa strona 1
 

sobota, 18 stycznia 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Strona główna / Aktualności

• [2017-12-14] - WAŻNE TERMINY 2018 | wieści cechowe

Ważne Terminy !!!

 • do 10.01.2018 pracownicy składają PIT 12 dotyczący rocznego rozliczenia podatku dochodowego przez pracodawcę,
 • do 20.01.2018 oświadczenie do US w razie zmiany formy opodatkowania,
 • do 31.01.2018 PIT 28 sprawozdanie roczne dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanych,
 • do 31.01.2018 PIT 16A sprawozdanie dla osób będących na karcie podatkowej o wysokości opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • do 31.01.2018 PIT 4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach (od pracowników) na podatek dochodowy - powyżej 5 zatrudnionych obowiązkowo deklaracja elektroniczna,
 • do 31.01.2018 ZUS IWA informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczące zakładów zatrudniających średnio rocznie co najmniej 10 osób)
 • do 31.01.2018 PIT 11 dostarczyć do US (jeśli powyżej 5 zatrudnionych - to drogą elektroniczną do 28.02.2018) do 28.02.2018 - PIT 11 dać pracownikowi,
 • do 15.03.2018 wysyłamy do Marszałka sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz wnosimy opłaty za 2017 rok,
 • do 31.03.2018 składamy do Marszałka Województwa (w 2 wykonaniach) zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania w piecach, samochodach itp.). Zwolnieni jesteśmy z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska - gdy ich wysokość rocznie nie przekracza 800 zł,
 • do 30.04.2018 zeznania roczne do US o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2017
 • Przypominamy o konieczności przechowywania przez okres 3 lat wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis

• [2017-12-14] - GWIAZDKA DLA DZIECI | wieści cechowe
Dnia 07.01.2018 r.(niedziela) o godz.14.00 organizujemy Gwiazdkę dla dzieci.Zabawę będzie prowadziła Grupa Animacyjna BIT Tomasz Przybylski.
Chętnych prosimy o zgłoszenia i wpłatę na paczki w kwocie 40.00zł. Zgłoszenia przyjmujemy  do końca grudnia 2017r.

• [2017-12-14] - Spotkanie z Urzędem Skarbowym | wieści cechowe
Zapraszamy na spotkanie z Urzędem skarbowym, które odbędzie się w Cechu w Wągrowcu przy ul.Janowieckiej 1 w dniu 14.12.2017(czwartek) o godzinie 18.00.
Temat spotkania to JPK.
Prosimy o przybycie.

• [2017-11-28] - UWAGA !!! ZMIANA PRZEPISÓW - SKŁADKA NA FGŚP ZA ZATRUDNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY | wieści cechowe

UWAGA!!! ZMIANA PRZEPISÓW

Składka na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające w swojej firmie członków własnej rodziny, na mocy nowych przepisów są zobowiązane do opłacania składki na FGŚP także za te osoby, których dotychczas to obciążenie nie dotyczyło. Składka na FGŚP za te osoby będzie ustalana na ogólnych zasadach, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od 5 września 2017 r. został wprowadzony obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby będące członkami rodziny zatrudniającego ich pracodawcy. Dotychczas, na mocy art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, składka na FGŚP była należna m.in. za pracowników i zleceniobiorców, jeżeli z tytułu tego zatrudnienia podlegali obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z wyłączeniem:

·         małżonka pracodawcy,

·         jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych,

·         rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających,

·         rodzeństwa, wnuków, dziadków,

·         zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz

·         osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, obowiązująca od 5 września 2017 r., zniosła wspomniane zwolnienie z opłacania składek na FGŚP, z którego mógł skorzystać przedsiębiorca zatrudniający w swojej firmie członków rodziny. Obecnie za pracownika, za którego powstaje obowiązek opłacania tej składki, przepisy uznają osobę fizyczną, która:

·         zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub

·         jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą albo wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub

·         wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych albo inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

- jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Składki na FGŚP nie opłaca się od przychodów pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.