Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Obchodzimy - Dzień Działacza Kultury i Drukarza
Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Przygotowanie zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:
 • praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego
 • przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej między urzędem pracy i pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową
(wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy wojewódzki urząd pracy)
Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nie może odbywać się w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.
Program praktycznej nauki zawodu uwzględnia standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladniczy lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie
Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy
Korzyści dla pracodawcy:
 • pracodawca nie ponosi kosztów badań lekarskich i psychologicznych za skierowanego uczestnika;
 • nie ponosi kosztów egzaminów: czeladniczego, na tytuł zawodowy lub sprawdzającego potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe uczestnika;
 • może otrzymać refundację wydatków poniesionych na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu;
 • premia wypłacona pracodawcy po zakończeniu programu, jeśli uczestnik zda egzamin z wynikiem pozytywnym, wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc realizacji programu. 

Obowiązki pracodawcy:

 • opracowuje program przygotowania zawodowego (lub we współpracy z instytucją szkoleniową), który ma zawierać w szczególności: czas trwania, nazwę zawodu, wykaz zadań przewidzianych do realizacji u pracodawcy, wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, plan nauczania (z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej), wykaz literatury;
 • zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę,
 • realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi jego dokumentację (dziennik zajęć, listy obecności),
 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz zapoznaje uczestnika z regulaminem pracy,
 • przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.
 • wyznacza opiekuna dla uczestnika programu. Opiekun uczestnika praktycznej nauki zawodu musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny. Natomiast opiekun uczestnika przyuczenia do pracy dorosłych musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, roczne doświadczenie wykonywaniu zadań nad pracownikami, stażystami lub praktykantami
Świadczenia przysługujące uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych:
 • stypendium w wysokości 120% zasiłku miesięcznie, jeżeli miesięczny wymiar godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosi co najmniej 150. W przypadku niższego wymiaru godzin przygotowania zawodowego dorosłych, wysokość stypendium jest ustalana proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku. Za okres nieusprawiedliwionych nieobecności stypendium także nie przysługuje.
 • 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych uczestnictwa w programie.
Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym czasie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia
Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Do pobrania:

z cechu

• [2020-05-05] SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy (wieści cechowe)

Użytkownicy Programu Mistrz  

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „Tarcza 1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jest zmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy. 


• [2020-04-29] Kurs pedagogiczny ! (wieści cechowe)

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Planowane rozpoczęcie kursu przewidujemy 13 maja 2020r. w formie online. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 67-262-01-20 lub na adres e-mail. biuro@wagrowiec.icech.pl.

Obraz może zawierać: tekst „OGŁASZAMY NABÓR KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WIĘCEJ POD NR. TEL. 672620120 LUB 504123522”


• [2020-04-22] Młodociani ->możliwość powrotu do nauki zawodu (wieści cechowe)

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu  u pracodawcy?

Art.15f  ustawy „tarcza1" określa prawo młodocianego  do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego  przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i  standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl