Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Porozumienie z ZSZ
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Obchodzimy - Dzień Działacza Kultury i Drukarza
Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

                  Porozumienie
zawarte w dniu 16 maja 2007 r. pomiędzy
Cechem Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, zwanym dalej "Cechem" reprezentowanym przez:
Michała Kaniewskiego - Starszego Cechu
Krystynę Karpińską - Kierownika Biura
a
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu, zwanym dalej "Szkołą",
reprezentowanym przez:
Jarosława Berendta - Dyrektora Szkoły
Stanisława Leciejewskiego - Kierownika Szkolenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
o następującej treści:
 
Realizując ustalenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu z dnia 02.12.2005 r. dotyczące zwiększenia nadzoru pedagogicznego
nad praktyczną nauką zawodu młodocianych pracowników przez szkoły zawodowe i cechy, strony
porozumienia postanawiają co następuje:
 1. Cech i Szkoła zobowiązują się do do konsultowania spraw związanych z przyjmowaniem uczniów
do zasadniczej szkoły zawodowej i zawieraniem umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
-  wszystkie zaświadczenia do zasadniczej szkoły zawodowej, wydawane przez pracodawców o
przyjęciu do nauki zawodu (w zawodach rzemieślniczych), powinny być potwierdzone przez Cech.
(załącznik nr 1 ustawa z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle - t.j.)
-  Cech zobowiązuje się dostarczy w jak najkrótszym terminie umowy do Szkoły
-  pracodawca, zatrudniający młodocianych, realizuje program nauczania wpisany do szkolnego
zestawu programów, uwzględniający założenia programowe dla poszczególnych zawodów
(załącznik nr 2 płyta CD z założeniami programowymi i standardami)
-  na wniosek Cechu, Szkoła będzie przekazywała informacje dotyczące aktualnego wykazu
programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego, w danym roku szkolnym
-  Szkoła i Cech zobowiązują się do wzajemnego informowania o zachowaniu uczniów, frekwencji,
zagrożeniu w nauce, skreśleniu z listy uczniów, nie otrzymaniu promocji do klasy następnej,
rozwiązaniu umowy o pracę
-  umowy o pracę z młodocianymi, kierowanymi na dokształcanie teoretyczne do Szkoły, powinny
być zawierane z początkiem roku szkolnego, w przypadku kontynuacji (w tym zamym zawodzie
lub pokrewnym) nauki u innego pracodawcy, możliwe jest zawarcie umowy w innym terminie
-  przy zawieraniu umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego, młodociany pracownik i
jego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną poinformowani o prawach i obowiązkach pracownika
młodocianego
-  strony będą respektowały § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniu dotyczący egzaminu czeladniczego (załącznik nr 3 -
jednolity tekst rozporządzenia)
 2. Szkoła i Cech uzgodnią:
-  właściwe relacje pomiędzy nauczaniem teoretycznym i praktycznym, w tym dokonywanie podziału
godzin lekcyjnych z uwzglęnieniem kodeksu pracy i planu nauczania,
-  terminy i ośrodki, w których będzie odbywało się nauczanie przedmiotów zawodowych
teoretycznych dla uczniów oddziałów wielozawodowych.
3. Szkoła i Cech będą ściśle współpracować w celu czuwania nad jak najlepszym przygotowaniem uczniów do egzaminu. W tym celu Szkoła zobowiązaje się do omówienia zagadnień egzaminacyjnych
i przygotowania teoretycznego ucznia, a pracodawca do omówienia zagadnień egzaminacyjnych w zakresie przygotowania praktycznego.
4. Strony porozumienia będą organizować cykliczne spotkania w celu omówienia stopnia realiacji
porozumienia oraz rozwiązywania bieżących problemów, na wniosek każdej ze stron.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Starszy Cechu  /-/ Michał Kaniewski                              
 Kierownik Biura Cechu /-/ Krystyna Karpińska     
           
 
 Dyrektor ZSP /-/ Jarosław Berendt
 Kierownik Szkolenia Praktycznego /-/ Stanisław Leciejewski
 

z cechu

• [2020-05-05] SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy (wieści cechowe)

Użytkownicy Programu Mistrz  

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „Tarcza 1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jest zmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy. 


• [2020-04-29] Kurs pedagogiczny ! (wieści cechowe)

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Planowane rozpoczęcie kursu przewidujemy 13 maja 2020r. w formie online. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 67-262-01-20 lub na adres e-mail. biuro@wagrowiec.icech.pl.

Obraz może zawierać: tekst „OGŁASZAMY NABÓR KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WIĘCEJ POD NR. TEL. 672620120 LUB 504123522”


• [2020-04-22] Młodociani ->możliwość powrotu do nauki zawodu (wieści cechowe)

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu  u pracodawcy?

Art.15f  ustawy „tarcza1" określa prawo młodocianego  do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego  przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i  standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl