Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

czwartek, 09 kwietnia 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Porozumienie z ZSZ
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Mai, Marcelego, Wadima

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia  Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  Porozumienie w powyższej sprawie zostało między nami podpisane w dniu 09 grudnia 2002 .

Podstawowe zadania Cechu w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego:

  • współpraca z samorządem powiatu dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,
  • przyjmowanie od pracodawców szkolących uczniów oświadczeń dotyczących spełniania warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych i ustalanie maksymalnej liczby młodocianych,
  • prowadzenie ewidencji  pracodawców rzemieślników  zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierającej informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych  i pedagogicznych osób szkolących – instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie wolnych miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych,
  • prowadzenie ewidencji  umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u  pracodawców rzemieślników,
  • organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych  z mistrzami szkolącymi  dotyczących zasad prawnych związanych ze szkoleniem młodocianych pracowników młodocianych oraz elementów metodyki i dydaktyki związanej z realizacją programu praktycznej nauki zawodu,
  • prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem (dla pracodawców i uczniów) ,  uczestniczenie w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udzielanie informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomoc młodocianemu pracownikowi , który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,
  • promowanie nauki zawodu organizowanej w zakładach rzemieślniczych  poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych  i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem  praw i obowiązków mistrza  szkolącego oraz młodocianego  pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udzielanie informacji oraz przygotowywanie i udostępnianie niezbędnej dokumentacji związanej z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle,
  • organizowanie – w miarę potrzeb – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, połączonego z  omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów, a także wręczanie świadectw czeladniczych – w obecności rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji.

Cech w ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego spisuje umowy w siedzibie Cechu na druku umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego opracowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pieczęć  Cechu na druku umowy oraz nadanie jej numeru ewidencyjnego są potwierdzeniem, że w dniu spisania umowy spełnione zostały wszelkie warunki określone przepisami.

Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawodu zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę przygotowania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi (wg potrzeb – np. adnotacje o zakończeniu nauki).


z cechu

• [2020-04-07] WYNAGRODZENIA MŁODOCIANYCH (wieści cechowe)


Obraz może zawierać: tekst „OHP OCHOTNICZE HUFCE PRACY Wielkopolska Wojewódzka Komenda Informacja Komendanta Głównego OHP”• [2020-04-03] (wieści cechowe)

Szanowni Państwo,

Reagując na apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o jak najszersze informowanie przedsiębiorców o dostępnych instrumentach wsparcia i pomocy, a tym samym ograniczenie negatywnych, wywołanych epidemią koronawirusa skutków gospodarczych dla MŚP, w załączniku przesyłamy kompendium zawierające tabelaryczne zestawienie instrumentów pomocowych przewidzianych w ustawie o „tarczy antykryzysowej" oraz praktyczne informacje o tym kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych rozwiązań.• [2020-04-03] (wieści cechowe)

CAŁKOWITE ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH OD 01.04.2020r. !

Zgodnie z art. 15f.1. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl