Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 06 lipca 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Porozumienie z ZSZ
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Dominiki, Jaropełka, Łucji

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia  Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  Porozumienie w powyższej sprawie zostało między nami podpisane w dniu 09 grudnia 2002 .

Podstawowe zadania Cechu w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego:

  • współpraca z samorządem powiatu dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,
  • przyjmowanie od pracodawców szkolących uczniów oświadczeń dotyczących spełniania warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych i ustalanie maksymalnej liczby młodocianych,
  • prowadzenie ewidencji  pracodawców rzemieślników  zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierającej informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych  i pedagogicznych osób szkolących – instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie wolnych miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych,
  • prowadzenie ewidencji  umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u  pracodawców rzemieślników,
  • organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych  z mistrzami szkolącymi  dotyczących zasad prawnych związanych ze szkoleniem młodocianych pracowników młodocianych oraz elementów metodyki i dydaktyki związanej z realizacją programu praktycznej nauki zawodu,
  • prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem (dla pracodawców i uczniów) ,  uczestniczenie w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udzielanie informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomoc młodocianemu pracownikowi , który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,
  • promowanie nauki zawodu organizowanej w zakładach rzemieślniczych  poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych  i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem  praw i obowiązków mistrza  szkolącego oraz młodocianego  pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udzielanie informacji oraz przygotowywanie i udostępnianie niezbędnej dokumentacji związanej z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle,
  • organizowanie – w miarę potrzeb – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, połączonego z  omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów, a także wręczanie świadectw czeladniczych – w obecności rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji.

Cech w ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego spisuje umowy w siedzibie Cechu na druku umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego opracowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pieczęć  Cechu na druku umowy oraz nadanie jej numeru ewidencyjnego są potwierdzeniem, że w dniu spisania umowy spełnione zostały wszelkie warunki określone przepisami.

Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawodu zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę przygotowania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi (wg potrzeb – np. adnotacje o zakończeniu nauki).


z cechu

• [2020-07-03] Dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów (wieści cechowe)

Przypominamy, że dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów oraz refundacja są pomocą de minimis. Wszystkie zaświadczenia o tej pomocy należy przechowywać 3 lata (tj. 2017, 2018, 2019 rok).


• [2020-07-03] Refundacja 03,04,05/2020 (wieści cechowe)

Prosimy o przynoszenie dokumentów do refundacji wynagrodzeń uczniowskich za III, IV oraz V/2020. W związku z ochroną danych osobowych prosimy dostarczyć listy płac, deklaracje RCA i RSA tylko za uczniów których dotyczy refundacja. Jeśli nie ma takiej możliwości to prosimy o zamazywanie nazwisk pozostałych pracowników. Dodatkowo należy dostarczyć decyzję ZUS o umorzeniu względnie o odroczeniu terminu płatności ZUS oraz oświadczenie pracodawcy o skorzystaniu z ulgi (jest to pomoc publiczna i zaświadczenia o jej otrzymaniu należy przechowywać 3 lata).


• [2020-07-03] Szkolenia BHP (wieści cechowe)

Prosimy pracodawców o bieżącą kontrolę ważności kursów BHP (swoich i pracowników) oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Są to elementy, które każdorazowo podlegają kontroli inspekcji pracy. Przypominamy również:
- Każdy uczeń prócz instruktażu wstępnego w ciągu pierwszego roku pracy musi mieć ukończone szkolenie okresowe.
- Każdy pracodawca i pracownik musi mieć aktualny kurs okresowy BHP.
Będziemy organizowali te szkolenia więc prosimy o zgłoszenia osoby chętne. © 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl