Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Składki członkowskie
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Obchodzimy - Dzień Działacza Kultury i Drukarza
Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Cennik usług świadczonych przez Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
Obowiązuje od 01.01.2018 roku
 
 
 
l.p.
Rodzaj usługi
Dla członków
Pozostali
Uwagi
1.
Deklaracje ZUS
 -
-
-
 
Od 1 ubezpieczonego
7,- zł
10,- zł
VAT zw.
 
Przekaz elektroniczny
7,- zł
10,- zł
VAT zw.
 
Korekty od kartki
1,50 zł
10,- zł
VAT zw.
 
Korekty powyżej 30 kartek
1,00 zł
10,- zł
VAT zw.
2.
Skompletowanie wniosku o dofinansowanie lub ulgę
 
80,- zł
 
130,- zł

VAT zw.
3.
Usługi administracyjno – biurowe (księgowość) wg liczby wprowadzonych dokumentów
50 zł – 410,- zł
100 zł - 460 zł
VAT zw.
4.
Deklaracje skarbowe
 -
 -
-
 
PIT -11, 16A
8,- zł
18,- zł
VAT zw.
 
PIT- 28, PIT-36
35,- zł
60,-zł
VAT zw.
 
PIT-37
30,- zł
60,-zł
VAT zw.
5.
Ochrona środowiska
-
 -
-
 
Zgłoszenia
90,- zł
160,- zł
VAT zw.
 
Sprawozdania odpady (roczne)
60,- zł
100,- zł
VAT zw.
 
Sprawozdania  - opłaty środowiskowe rocze
60,- zł
100,- zł
VAT zw.
6.
Wnioski do PEFRON
12,- zł
40,- zł
VAT zw.
7.
Protokoły powypadkowe
60,- zł
120,- zł
VAT zw.
8.
Wnioski o refundację wynagrodzeń uczniowskich
-
50,- zł
VAT zw.
9.
Teczki uczniowska i pracownica
 
15,- zł
 
25,- zł

VAT zw.
10.
Wypełnianie  teczki pracowniczej
25,- zł
35,- zł
VAT zw.
11.
CEIDG
-
25,00
VAT zw.
12.
Wnioski  do PUP o uruchomienie działalności
-
60,- zł
VAT zw.
13.
Wnioski do PUP o doposażenie stanowiska
60,- zł
120,00
VAT zw.
14. Wypełnienie sprawozdania do GUS 30,- zł - VAT zw.
15.
Usługo ksero
 -
 -
 -
 
Kartka A-4 jednostronnie
0,30 zł
0,50 zł
VAT zw.
 
Kartka A-4 dwustronnie
0,50 zł
0,80 zł
VAT zw.
 
Kartka A-3 jednostronnie
0,50 zł
0,80 zł
VAT zw.
 
Kartka A-3 dwustronnie
0,80 zł
1,00 zł
VAT zw.
16.
Sala za godzinę (bez kuchni)
35 zł
70 zł
VAT zw.
17.
Salka Zarządu za godzinę
25 zł
50 zł
VAT zw.
18.
Umowy najmu długoterminowe
 
 
Od metra kw.
15,- zł
15,- zł
VAT zw.
 
Ogrzewanie o metra
7,00 zł
7,00 zł
VAT zw.
19.
Kursy stałe
 
 
 
 
pedagogiczny
800 zł
800 zł
VAT zw.
 
Przygotowujący do egzaminu czeladniczego
550 zł
550 zł
VAT zw.
 
BHP okresowy .
 -
 -
-
 
- dla pracodawców
120 zł
120 zł
VAT zw.
 
- dla pracowników na stan. robotniczych
80 zł
80 zł
VAT zw.
 
Wstępne dla uczniów
20 zł
20 zł
VAT zw.
 
Wstępny dla pracowników
25 zł
30 zł
VAT zw.
20.
Inne kursy i szkolenia według wcześniej sporządzonej kalkulacji
 -
-
-
21. Wystawienie duplikatu dyplomu ukończenia kursu pedagogicznego 10 zł 20 zł VAT zw.
 
Składki opłacane przez członków Cechu
 
 l.p.
 
Treść
Składka miesięczna
w zł.
Składka
Roczna
w zł.
Uwagi
1.
Składka podstawowa dla zakładów prowadzonych na cały etat

45,00
 

540,00

 -
2.
Za każdego pracownika (bez uczniów)
2,-
Max.mies.10 zł
           24,-
      Max. 120,-
Liczymy nie więcej niż 5 pracowników
3.
Emeryci pracujący 1-osobowo
10,-
120,-
-
4.
Składka dla osób które zawiesiły działalność
10,-
120,-
Maksymalnie okres zawieszenia do 24 miesięcy
4.
 
Składka na promocję
2,-
24,-
-
5.
 
Opłata wpisowa do Cechu
* na ogólnych zasadach
*dla osób nie mających spłaconych wobec Cechu zobowiązań

200,- zł
700,- zł

-

Jednorazowo
 
W ramach opłacanej składki Cech świadczy usługi
1.       informacyjno doradcze z zakresu zagadnień administracyjno prawnych, informowanie o odbywających się targach i wystawach, informacje o możliwościach nawiązywania współpracy gospodarczej, wyszukiwanie partnerów handlowych itp. ,
2.       obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, uregulowania kodeksu pracy, refundacje, egzaminy itp.)
3.       organizowanie imprez integracyjnych dla rzemieślników ich rodzin i emerytów rzemiosła,
4.       Promowanie rzemiosła - świadczonych usług przez Organizację oraz jej członków, reprezentowanie rzemiosła na zewnątrz
5.       prowadzenie ubezpieczenia grupowego Compensa
6.       wykonywanie innych zadań zleconych przez członków - zgodnych z zapisami w statucie.

z cechu

• [2020-05-05] SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy (wieści cechowe)

Użytkownicy Programu Mistrz  

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „Tarcza 1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jest zmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy. 


• [2020-04-29] Kurs pedagogiczny ! (wieści cechowe)

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Planowane rozpoczęcie kursu przewidujemy 13 maja 2020r. w formie online. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 67-262-01-20 lub na adres e-mail. biuro@wagrowiec.icech.pl.

Obraz może zawierać: tekst „OGŁASZAMY NABÓR KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WIĘCEJ POD NR. TEL. 672620120 LUB 504123522”


• [2020-04-22] Młodociani ->możliwość powrotu do nauki zawodu (wieści cechowe)

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu  u pracodawcy?

Art.15f  ustawy „tarcza1" określa prawo młodocianego  do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego  przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i  standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl