Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

środa, 26 czerwca 2019 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Jana, Pauliny, Rudolfiny
Obchodzimy - Miedzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu jest Organizacją  historycznie umocowaną w naszym Grodzie. Pierwsza informacja o działalności Cechu pochodzi z  1474 roku (Cech Kuśnierzy, a w 1517 Cech Rzeźników)  Już wtedy rzemieślnicy doszli do wniosku, że łatwiej jest im działać wspólnie i wzajemnie troszczyć się o swoje interesy. Do dziś kultywujemy tradycję rzemieślniczą, czego wyrazem jest  między innymi  to że na czele Cechu stoi „Starszy Cechu”, a nie  „prezes”  jak nazwalibyśmy tę funkcję obecnie. Mamy swój własny Dom Rzemiosła wybudowany rękoma rzemieślników, ufundowany  przez nich  Sztandar oraz  Insygnia Cechowe.

         Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu  zrzesza  181 zakładów (stan na 1.5.2011) z terenu powiatu wągrowieckiego, w których zatrudnienie znajduje około 1400 osób. Zgodnie z Ustawą o rzemiośle art. 3 ust.5  rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego, mają obowiązek zrzeszania się w Cechu względnie Izbie Rzemieślniczej,  natomiast pozostali członkowie  zrzeszają się na zasadzie dobrowolności.

Od dnia 17.03.2008 r. Cech posiada certyfikat Systemu zarządzania Jakością Nr  312/SZJ/2008 zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w  zakresie świadczenia usług szkoleniowych i informacyjnych. Jesteśmy również w sieci Krajowego Systemu Usług.

Do podstawowych zadań statutowych Cechu należy:

 • reprezentowanie członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych,
 • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych (od spisania umowy do zdania egzaminu czeladniczego),
 • sporządzanie w imieniu członków  umów i wniosków  do OHP o wypłatę refundacji wynagrodzeń uczniowskich,
 • prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kadr przy Cechu,
 • prowadzenie ubezpieczenia grupowego w imieniu TU Compensa dla rzemieślników i pracowników rzemiosła oraz członków ich rodzin,
 • doradztwo i instruktaż w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej a w tym :
  • pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie wszelkich deklaracji finansowych oraz rozliczeń rocznych,
  • sporządzanie deklaracji ZUS i ich przekazywanie drogą elektroniczną -  (odpłatnie),
  • pisanie podań wniosków i odwołań,
  • spisywanie protokołów powypadkowych,
  • spisywanie wniosków o renty i emerytury,
  • pomoc w kompletowaniu akt osobowych pracowników i uczniów,
  • informacje i porady w zakresie bhp i kodeksu pracy,
  • pomoc w sporządzaniu dokumentacji w zakresie ochrony środowiska,
  • inne sprawy w zależności  od potrzeb naszych członków rozpatrywanie skarg i wniosków,
  • organizowanie imprez okolicznościowych dla zrzeszonych członków.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje

Zapraszamy do naszego grona !!!


z cechu

• [2019-03-27] KURS PEDAGOGICZNY (wieści cechowe)
Obraz może zawierać: tekst• [2019-03-27] Zgłoszenia na szkolenia i kursy (wieści cechowe)

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA I KURSY

 Przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia i kursy:
 • Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego. (Kurs chcemy rozpocząć w II kwartale 2019). Prosimy o zgłaszanie uczniów III klas nie chodzących do szkoły).
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu który zamierzamy rozpocząć na przełomie  kwietnia/maja 2019.
 • Kurs okresowy BHP dla pracowników.
 • Kurs okresowy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.


• [2019-03-26] DZIEŃ DZIECKA (wieści cechowe)

DZIEŃ DZIECKA

Jak co roku w dniu 01-06-2019 (sobota) od godz.14.00 Cech Rzemiosł Różnych planuje zorganizować festyn rzemieślniczy w plenerze, w Wągrowcu na terenie pola namiotowego  OSiR.
Prosimy o zgłoszenia dorosłych i dzieci w biurze Cechu. Odpłatność za osoby dorosłe - 10 zł. odbycie się imprezy będzie uzależnione od ilości zgłoszeń, które wpłyną do 15-05-2019.© 2006 - 2019 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl